top of page

פרשת תרומה

לפניך שלושה קטעי הקריאה ליום העלייה לתורה, לפרשה שבחרת. 

הקריאה מחולקת לשלושה עליות, עליית כהן, לוי וישראל 

יש חתנים הקוראים את כל שלושת החלקים ויש הקוראים רק חלק אחד והוא הקטע השלישי.

במידה ואתה רוצה לקרוא רק חלק אחד, אם שם משפחתך כהן עליך לקרוא את החלק הראשון, אם שם משפחתך לוי תלמד את החלק השני, ואם אתה לא כהן ולא לוי, עליך ללמוד את החלק השלישי.

עליית כהן (החלק הראשון)

עליית לוי (החלק השני )

עליית ישראל (החלק השלישי )

Heading 1

bottom of page