top of page

 קריאות התורה לעלייה לתורה

קריאת פרשת השבוע היא חלק בלתי נפרד מהבר מצווה.
ישנם חתנים הקוראים את כל הפרשה ויש הקוראים את עליית שלישי או שישי.
בשבת רגילה הפרשה מתחלקת לשבעה חלקים (עליות). וביום העלייה לתורה קוראים חלק אחד מהפרשה המתחלק לשלושה חלקים (עליות). 

לפניך קטעי הקריאה ליום העלייה לתורה

בחר את החומש, את פרשתך, והעלייה שברצונך ללמוד ולחץ.

 

bottom of page