top of page

כותרת. CLI זוגי

 

ברכות 

ביום העלייה לתורה חתן הבר מצווה מתעטף בטלית, מניח תפילין וקורא בתורה. לפני כל אחד מדברים אלו נדרש החתן לברך עליהם, אציג בפניכם את סוגי הברכות שיהיה לעזר לקראת יום העלייה לתורה.

ברכה על הטלית

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית"

ברכה על התפילין

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין"

ברכה לקריאה בתורה

 

     אומר העולה:   "ברכו את ה' המבורך"        

     הקהל עונים:   "ברוך ה' המבורך לעולם ועד" 

     אומר העולה:   "ברוך ה' המבורך לעולם ועד"

 

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה ה' נותן התורה"

 

 

הברכה שאחרי הקריאה.

 

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה ה' נותן התורה"

bottom of page